Informacje


Być może interesują Was szkolenia BHP i znaleźliście naszą stronę - trafiliście dobrze! Być może znacie już naszą ofertę i interesują Was szkolenia BHP w Warszawie, więc wiecie, że możecie na nas liczyć.

BHP Warszawa, BHP-profesja.

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy

- wg (§ 2 pkt 7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp z późn. zm., (tekst jedn. Dz. U. 2003 r., nr 169, poz. 1650) ze zm.


Ocena Ryzyka Zawodowego jest nie tylko obowiązkowa ale również jest jedną z najważniejszych czynności (obok szkoleń z zakresu przepisów BHP) jaka spoczywa na Pracodawcy (Kodeks Pracy art. 226). Pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, poinformować o nim pracowników oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające owe ryzyko.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się w celu zapewnienia poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Sposób jej przeprowadzenia rzutuje na skuteczność funkcjonującego w danym przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Sporządzenie oceny ryzyka zawodowego polega na zmierzeniu poziomu ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku pracy oraz określeniu norm jego dopuszczalności. Jest to systematyczne badanie, które ma na celu uwidocznić:

  • jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika;
  • czy zagrożenia te można wyeliminować;
  • a jeżeli nie jakie środki ochronne należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

W związku z powyższym nasza firma oferuje przeprowadzenie Oceny Ryzyka Zawodowego na każdym stanowisku pracy w sposób rzetelny i przejrzysty, zgodnie z obowiązującymi normami.

Kontakt


BHP "PROFESJA” Ośrodek Szkoleń

ul. Jagiellońska 52/95
03-463 Warszawa
tel. 22 308-03-33
tel. kom. 605-262-802
tel. kom 602-668-078

E-mail: biuro@bhp-profesja.pl

Szkolenia BHP


Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych, zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami i zasadami BHP, p.poż., jak i również z zakresu pierwszej pomocy.

Czytaj więcej informacji.

 Jeśli szukasz takich zagadnień jak BHP Warszawa, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia BHP Warszawaszkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, nadzór i doradztwo BHP, to dobrze trafiłeś!